ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το ELT+V προσφέρει δωρεάν εργαλεία για την ενδυνάμωση καταρτισμένων καθηγητών γλωσσών και ανειδίκευτων εθελοντών για τη βελτίωση της διδασκαλίας γλωσσών σε ενήλικους μετανάστες

Το διετές πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 εταίρους από 5 χώρες και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των καταρτισμένων καθηγητών και των μη εξειδικευμένων εθελοντών που διδάσκουν τη γλώσσα τους σε όσους αιτούνται άσυλο και σε πρόσφυγες .

Το πρόγραμμα καλύπτει κενά που υπάρχουν στην κατάρτιση αλλά και της ποιότητας της. Η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης (2017β) υπογράμμισε την σημασία των εθελοντών στην διδασκαλία της γλώσσας σε αιτούντες ασύλου και πρόσφυγες τόσο σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο πλαίσιο. Ωστόσο, σπάνιες είναι οι φορές που οι εθελοντές δέχονται κάποια εκπαίδευση. Επιπλέον, η έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το 2017, τόνισε ότι ακόμη και σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμία εμπειρία με γενικά θέματα μετανάστευσης και διαφορετικότητας, την τριβή μαζί με πρόσφυγες μαθητές και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους ή στην διδασκαλία της εθνικής τους γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα

Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη αυτών των κενών δημιουργώντας ένα μοντέλο κατάρτισης που εστιάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες των ομάδων που ζητούν άσυλο, των προσφύγων, και στην ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση θεμάτων όπως η κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ομάδων-στόχων, τις διαφορετικές τεχνικές για τη βελτίωση της συμμετοχής και μοντέλα μάθησης για την κάλυψη αυτών των αναγκών, συμπεριλαμβάνοντας την τυπική και μη τυπική μάθησης. Το πρόγραμμα προσφέρει την υπάρχουσα τεχνογνωσία και αναπτύσσει νέες στρατηγικές. Ο στόχος του είναι να παρέχει μια αρχική μεθοδολογία και ένα σύνολο πόρων που έχουν δοκιμαστεί σε διαφορετικά πλαίσια και ομάδες, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να υιοθετηθούν ευρύτερα.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένα σύνολο 5 εκπαιδευτικών ενοτήτων. Η προσέγγιση που ακολουθεί αυτό το έργο έχει ως στόχο τον μαθητή και συνδέεται με τις συγκεκριμένες ανάγκες και φιλοδοξίες του – αυτό καλύπτεται στην πρώτη ενότητα της εκπαίδευσης. Τα δεδομένα μας δείχνουν πως πολύ συχνά, υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση και πως αυτό λειτουργεί με αποθαρρυντικό τρόπο. Η προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή επικεντρώνεται στην ατομική του ανάγκη και χρησιμοποιεί εξειδικευμένες πρακτικές για να προσαρμόσει την διδασκαλία και να μετρήσει την πρόοδο.

Το έργο αυτό στοχεύει επίσης να διασφαλίσει ότι οι επίσημες προσεγγίσεις υποστηρίζονται από τη μη τυπική μάθηση και ότι υπάρχει συνέργεια μεταξύ τους. Το συνολικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα θα είναι ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης βασιζόμενο σε έρευνα, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης των ατόμων που εργάζονται με τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, παρά τις όποιες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν. Το πρόγραμμα θα διατίθεται δωρεάν σε ΜΚΟ που εργάζονται με αιτούντες άσυλο, σε εθελοντικές οργανώσεις, φορείς παροχής κατάρτισης και περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ.


Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Erasmus+ και διευθύνεται από μια ομάδα 5 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από 4 χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Project Number: 2020-1-UK01-KA204-078807
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.